Så hanterar vi dina personuppgifter

 
När vi (Ett värdigt slut, nedan förkortat EVS) behandlar dina personuppgifter skyddas din integritet genom EU:s dataskydds-förordning, också kallad GDPR. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har gällande vår behandling av dina personuppgifter.
 
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Exempel är namn, telefonnummer, personnummer och e-postadresser. EVS är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för.
 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
När vi behandlar dina personuppgifter skyddas din integritet genom EU:s dataskydds-förordning. GDPR gäller all behandling av personuppgifter som sker på automatisk väg (datoriserad) samt fysiska register.
 
Varför samlar EVS in dina personuppgifter?
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är till exempel samtycke från den registrerade. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, för att kunna fullgöra ett beställt uppdrag.
 
Exempel på när EVS samlar in personuppgifter:
Frågor till EVS via sociala medier, e-post och sms.
För att fylla i handelsdokument, transportdokument och bokningsbekräftelse i samband med bokade uppdrag.
 
Hur länge sparas dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Vi behöver alltid spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja vårt åtagande till dig, till exempel för att fullgöra ett avtal. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt eller krävs för att fullgöra det ändamål för vilket de samlades in.
Personuppgifter som vi använder för att kunna fylla i  handelsdokument, transportdokument och bokningsbekräftelse, sparas i upp till 24 månader.
 
Vem kan ta del av dina personuppgifter?
De medarbetare på EVS som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi arbetar utifrån principen att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ändamålen har tillgång till dem.
 
Hur skyddas dina uppgifter?
Vi hanterar dina personuppgifter efter hur pass känslig informationen är för att säkerställa sekretess, skydd av integriteten och tillgång till personuppgifterna.
Efter varje slutfört uppdrag arkiveras uppdragsmappen med dina uppgifter och dokument. Uppdragsmappen förvaras i låst utrymme.